کچکول

کچکول يا کشکول توری په پښتو کی اوس د خيرات غوښتنې او په منفي مانا کاريږي. يو څوک چې له نورو تل د پيسو مرسته غواړي په اړه يې واي چې کشکول يې خلکو ته نيولي وي.