اوراورکي

اوراورکي

د برساتونو د ماښام په خړه کې، د رڼا يو پړک به وشو او ما به ورته منډه کړه. به هوا کې مې لاسونه غورځول چې هغه رڼا ونيسم، خو هلته به هيڅ هم نه وو. ماشومانو به شور جوړ کړو چې هله اورکې، چا به ويل کيرړۍ ده. ما به تر ماسخوتن د اورکي…

Read more »

اوبه

اوبه

ما غوښتل چې د افغانستان په يو ښکلي او پاکې چينې او يا د سيند په اوبو کې پښې کيږدم، په لپه کې ترې اوبه وڅښم. خو هلته شپږ مياشتې د يو ښار نه بل ته په سفرونو ستړې شومه او دا ارمان مې پورا نشو. يو وارې په جلال اباد کې د بېسودو د…

Read more »