بنديان

بنديان
په دې عکس کې د جلال اباد سره نږدې هغه پينځه بنديان ښکاري چې په ۱۸۷۸ م کې ونيول شول. ورسره د برطانوي هند عسکر بدرګه روان دي. د دې عکس اخيستونکې جان برک هغه وخت د انګرېز پوځ د ېښور کنډک سره مل و. په دغه کال ژمي کې انګرېز پوځ د علي مسجد هکلا د افغانانو نه ونيوله او وړاندې ډکې ته ورغلل. دلته يو معمولي جنګ ووشو او انګريزانو وړاندې جلال اباد لوري ته قدم واخيستو. داسې ښکاري چې دا پينځه بنديان د ډکې په جنګ کې نيول شوي وو. انګريزانو د عکس سره ليکلي دي چې دا بنديان خوشبخته وو چې ونيول شول ځکه د افغانستان په ژمي کې د دی کسانو سره د اوسيدو ځای نه و او دواړو غاړو بنديان ساتل. مانا يې دا وه چې د دوی په سر به معاملې کيدې. په تصوير کې د هندي پوځيانو لباس د خپل انګريز افسرانو نه ډېر توپير لري. په دوی کې به د قبايلو پښتانه هم وو. د بنديانو د لباس نه مونږ اندازه کولې شو چې هغه وخت د سړو جامه څنګه وه. وړين چپنې (چوغه) په ژمې کې اغوستل کيده او نورو به شړۍ له ځانه تاووله. ګيډې پرتوګ او کميس د پاسه واسکټ(سدرۍ) هم اغوستل کيده. د ټولو په پښو د څرمنې پڼې (موچڼې) دي. داسې ښکاري چې د دې عکس لپاره ټولو ته د ايساريدو وويل شول او بنديان د خپلې ونې (قد) په حساب ولاړ دي چې تر ټولو لوړ قد لرونکې ګس لاس ته هغه يو بندي دی. سپايانو سره اوږدي ټوپکې دي چې په افغانستان کې به د جزيل په نوم ياديدل.
د خپريدو نيټه
۱۱ نومبر ۲۰۱۵ م
صفيه حليم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *