شړوهي لونگينه

زمونږ يوه ولسي سندره وه چې

په دې باړه کې اوبه گډې وډې ځينه

شړ وهي لونگينه، شړ وهي لونگينه

ځينو سندرغاړو به دا “شړوايي لونگينه ” کړو.

يو وخت د شړ وهي پر ځاې سندر غاړي شينواري وويل او ورپسې نورو ، بې له دې چې پوښتنه يې کړې وې، سندره يې واړوله.

 د باړې سيند د تيراه له غرونو راووځي او په .هواره کې د مومندو له سيمې تيريږي، ورپسې د نوښار شاو خوا د  کابل د اوبو سره گډ شي

هغې ميرمنې چې د باړې نه يې منگې ډکوو او خپل لونگين ته د ددې د گډو وډو اوبو او د شړ وهلو کيسه کوي، خبره نه وه چې يو ورځ به يې سندرغاړي په شينوارو تاوان کړي.

د فروري ۲۰۱۳م خپور شوی مضمون

2 Comments

Add a Comment
  1. It is nicely designed website, especially I like the way the pashtoo version has been written.  It is easy to read, above all I like the content of the material and the way it is written.

     Best wishes and well done Qasim

  2. It’s an information rich website about encyclopedia and pukhtoon culture.keep it up. but also add some old poetry…

Leave a Reply

Your email address will not be published.