ريښتيا وېنا

يوه باچا د شپې خوب وليدو چې ټول غاښونه يې غورځيدلي دي. سهار يې نجومي راوبللو او خوب يې ورته بيان کړو. نجومي ورته وويېل

 

” د باچا سلامت ټول خپلوان به دده په ژوند کې مري” باچا په قهر شو او د نجومي د وژلو امر يې وکړو. بيا يې بل نجومي راوبللو او هغه ته يې هم خپل خوب بيان کړو. دی نجومي ورته وويېل، ” باچا سلامت به تر ډېرو کلونو ژوندې وي” باچا په دې خبره خوشاله شو او هغه ته يې انعام ورکړو. په ظاهر د دواړو نجوميانو په خبروکی توپير ښکاري. خو په اصل کی د خوب مانا يوه وه.
ريښتيا وېنا ښه کار دې خوهنر په دی کی دې چې څنگه به يې واې؟

صفيه حليم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *