زمری

lion
په پښتو او ډېرو نورو ژبو کې “زمری” د ميړانې نښه ګڼل کېږي. د زمري په شان زړه ور، د زمري جګر، د زمريانو خاوره او داسې نور.
زمری چې شير او ببر شير هم ورته وايي، د پيشو د نسل نه دی او د نر د مخ چاپېره د ويښتو هاله وي. په ځينو کيسو کې ورته د ځنګل باچا هم وايي. دا زمری چيرې هم پخپله ښکار نه کوي.
ماده ياني، زمرۍ چې د ويښتو دا هاله نه لري اصل ښکار کونکې وي چې خپلو بچو او زمري لپاره نور ځناور وژني.
زيات وخت دا د شپې په تياره کې ښکار له ورځي، کله کله د نورو ښځو زمريو سره يو ځای په ګډه ښکار کوي او يو بيا ښکار شوې ځناور پخپلو کې وېشي. داسې هم کېږي چې د نورو ځناورو نه پاتې ښکار کور ته راوړي.
صفيه حليم
د خپريدو نيټه- ۲۰ اپريل ۲۰۱۶ م

Leave a Reply

Your email address will not be published.