شيش محل

A.K Rasheed
دغه کوڅې راته آشنا ښکاریږي
دیرینه درد په کې له ورا شرنګیږي
زاړه کورونه شول بدل په نوو
ارواوی هرخوا په کې زما تاویږي
د شیرنواب دنګه ماڼۍ ورانه ده
پښتون پرتم په کې ها، نه خندیږي
په هردیوال یې ده یوه نښه انځور
ټوله ړانده دي ترې پر خوا تیریږي
یوه غمیزه تیره شوې دلته
لاهم د ماتو زړو کړنګا کړنګیږي
د ساجدې پرتم په شيش محل دی
دا ملکه کې بې پاچا اوسیږي
۱- داشعرپه ملیرکوټلې ته پر لاره په (۲۰۰۳ ) ویل شوی
۲ – ساجده بیګم ( وفات ۲۰۰۷ ) د نواب افتخار علي خان شیرانی میرمن وه چې موږ ته یې د ملیرکوټلې په شيش محل کې هرکلي ووایه او هغه یې راوښود. داهغه شيش محل و چې د هند وایسرای لارډ منټو د پښتون نواب د دغې ښکلې ماڼۍ د ښایست او ښکلا د لیدو په خاطر په ( ۱۳۲۴ هجری ) کال دلته راغلی و. دغه قطعه اوس هم هلته د هغې لیدنې د یاد ګار په توګه لیکلې پاتې ده :

قطعه
فلک قدر نواب احمد علی خان پي آمد لارمنتو خوشخوی
چه افزود دیوانخانه ملک گفت بیفزود آراست این قصرنیکوی

سنه ۱۳۲۴ هجری

sheesh mahal

پروفيسر عبد الخالق رشيد (کاناډا)

د خپريدو نيټه
۲۵ اکتوبر ۲۰۱۵ م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *