بخت منیر


د ۱۹۶۰م په لسیزه کې د پیښور ریډیو نه به د کشور سلطان په غږ یوه بدله ډېره غږیده چې
بیا هغه ماښام دی
چې بخت منیر د جرمني ټکان راځینه
بیا ماښام به راشي
اوس بخت منیر
په ګل بیلې کوي سېلونه.
” بدله” په پښتو کې اوږد نظم او پکې یوه ولسي کیسه بیان شوی وي. خو د بخت منیر بدله نیمګری وه. مشرانو نه مو اوریدل چې ځوان بخت منیر چا د جایداد لپاره په سازش وژلی و. د یو ښځې ” قرېشې” ذکر به هم کیدو چې د ده تربوران يې خبر کړي و.
بخت منیر د باجوړ د سالارزو قام یو زلمی او د پلار نوم يې الماس خان و. وایی چې بخت منیر به له ماشومتوب ډېره ښه نښه ویشتلې شوه. ده سره به یوه “جرمني تماچه” وه چې د روایت له مخې په انعام کې يې ګټلې وه. د ده د قتل سبب څه و او چا ووژلو، په لنډیو کې څرګنده نه ده. خو یوه ښځه ” قرېشه” پکې یادېږي.
د قرېشې صلاح که نه واې
د بخت منير مرگ ته به ولی جوړېدنه
یوه بله لنډۍ ښایی چې ممکن قرېشې د ریبار رول لوباو.
د قرېشې نه ډمه نشته
د پشت وال سره د چرسو چيلم څکينه
یوه بله لنډۍ ښایی چې بخت منیر د قتل په وخت ګل بیله کې و چې د باجوړ یو کلی دی. ممکن هلته له اس کوز شوی او په چینه يې اوبه څښلې.
بخت منیر بیا د ذینه کوز شو
د ګل بیلې په چینه اس اوبه کوینه
دا هم امکان لري چې د ګل بیلې پر غاړه د بخت منیر دشمن ورته تیار ناست او ورباندې يې ډز وکړو. دا دشمن څوک و؟ آیا بخت منیر په خپل دفاع کې ډزې وکړې که د دې موقع يې پیدا نکړه. که د ګل بیلې یا د باجوړ سپین ږیرو دا کیسه اوریدلی وي نو ممکن له هغوی تفصیل معلوم شي.
مور يې تودې وریژې سړې کړې
وې بخت منیر ګېډۍ له تللې را به شینه
صفیه حلیم
تصویر
د جنډول مایار له فیسبوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *