د غوز ونه


دغه پخوانۍ ونه په تورخم کې د خیبر رایفلز “مچني پوسټ” د پوځي افسرانو په میس کې شنه ده.
د غوز (جوز) د ونې سره دوه زنځیرونه او یوه لرګینه لوحه ځوړنده ده. په دغه تخته انګریزي کې لیکلي دي، “زه ګرفتار یم” یو ماښام برطانوي پوځي افسر چې ډېر شراب يې څښلي وو، په نشه کې ولیدل چې زه د خپله ځایه خوځیدلې یم. هغه خپل مېس سارجنټ ته امر وکړو چې ما ونیسي. له هغه راهیسې زه په زنځیرونو کې ګرفتار یم.”
د خیبر په دغه غرونو کې د غوزانو(جوز) ونې تر ډېره وخته پاتې وي او ځینې يې سوونو کاله پخواني دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published.