د بوسو خوسی- سخی


په پښتو کې یوه محاوره ده چې ” په وهلو وهلو يې د بوسو سخی ترې جوړ کړو.” مانا هغه کس بیا لاس پښې نشي خوزولې.
د مړ خوسکي ټول پوستکی به يې وويستو، پکې به يې بوس (پروړه) ډک او یو پړي سره به يې ځوړند کړو. دغه د بوسو سخی وي. ځینې پښتانه ورته “ډډی” يا “ګوډی” هم وایی. دغسې د میښې سخوندر هم په بوسو ډکوي او په کلي کې د چا په کور کې چې موجود وي نو خلک ترې پور وړي.
د چا د غوا ماشوم چې مړ شي نو هغه پۍ (شوده) نه ورکويي. هغه وخت غوا ته د بوسو سخی یا ګوډې راوړي چې هغه ورباندې د خپل بچي خیال کوي او د شودو لویشل پرې اسانه شي.
صفیه حلیم
د خپریدو نېټه- ۹ فروری ۲۰۱۹م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *