پالي ژبه

ارياي ژبه ترڅو چې د هند ختيځوسيموته رسيده نوپه څو برخو ويشل شوې او نورې ژبې پکې ورگډې شوې وې. دوه نيم زره کاله پخوا د اوسني بهار په مگهدا کې د هندې ارياي ژبو يوه څانگه پالي ونومول شوه. د پالي مانا، ” متن” يا ليکنه او دا د سانسکرت څانگه نه ده که څه هم ځينې توري يې سره ورته دي. پالي يو وخت د هند په لويه وچه کې ولسي ژبه وه اوهرځاې کې کاريدلې شوه. دې ژبې خپل ليکدود نه لرلونوخروشتي، اراميکي او ان چې په يونانې کې هم ليکل کيده.
دې ژبې د بوداي دين د لارې پرمختگ وکړوچې ډيرې دعاگانې او درسونه پکې ليکل کيده. د افغانستان په باميانو کې د ونو په پوټکو په پالي ژبې ليکلې بوداي صحيفې، په شلمې پيړۍ کې وموندل شوې. د پالي ژبې زدکړه اوس هغه خلک کوي چې د بوداي دين پخوانې صحيفې ولوستل غواړي.
په کندهار کې د اشوکا ډبر ليک يوه ژبه پالي وه.
صفيه حليم
PAALI
د خپريدو نيټه
۱۰ مارچ ۲۰۱۳ م

Leave a Reply

Your email address will not be published.