په کتاب تبصره

swastu title
په پښتو کې اوس هره مياشت نوي کتابونه چاپيږي چې ځينې يې په انټرنيټ هم خپريږي. خو د ولوستونکو شميره هغه هومره نه ده ډيره شوې. يو علت يې دا دې چې خلک د کتاب دخپريدو نه، نه خبريږي. دا د ميډيا کار وي چې نوي کتابونه خلکو ته وروپيژني. ښه ژورناليسټ هم هغه وي چې په مياشت کې يو نوې کتاب ارو مرو ولولي. ځينې ورځپاڼې د اوونۍ په پاې کې يا د چوټۍ په ورځ په کتابونود تبصرولپاره ځانگړې برخې لري او کله کله د ليکوال د مرکې سره يې خپروي.
په کتاب د تبصرې لپاره هم شرايط دي.
۱. هغه چاپي ادارې چې کتابونه خپروي، ورته خپل نوم اوپته ورکړۍ چې نوي کتابونه درته مدام راليږي. ځينې ادارې درنه پوښتنه هم کوي چې تبصره به په کومه ورځ خپريږي. تاسو چاپ شوې پاڼه ورته ليږلې شئ.
۲. د کتاب د ولوستلو نه وړاندې اټکل مه کوئ چې دا به هم د ليکوال د نورو کتابونو په شان وي.
۳. د ولوست نه سمدلاسه وروسته يوه جمله وليکئ چې څه ډول کتاب دې او په ولوستلو درته څه راياد شول.
۴. د کتاب په اړه يوه يا دوه داسې خبرې وليکئ چې ستاسو په نظر ښې وې او ستاسو خوښې شوې. دا هم وليکئ چې دا خبرې مو ولې خوښې شوې. يو يا دوه هغه خبرې وليکئ چې ستاسو خوښې نشوې او ورسره دليل هم وليکئ چې ولې مو خوښې نشوې.
۵. که په کتاب کې څه داسې نه و چې ستاسو نه وي خوښ نو بيا ليکوال ته مشوره ورکولې شئ چې څه پکار و. د بيلگې په توگه که ” طنز” پکې ښه ليکل شوې وي نو تاسو ويلې شئ چې که دا نور هم وې نو ممکن د کتاب خوند به يې لا زيات کړې وې. چرې هم د کيسې يا د ناول ليکوال ته د “لږو” مشوره مه ورکوئ. د بيلگې په توگه، ” کاشکه کيريکټرونه پکې لږ وې” يا ” کيسه يې رالنډه کړې وې”.
۶. د کتاب ليکنه خوښول يا نه خوښول ستاسو شخصي کار دې. که يو ليکوال تاسو له نزدې پيژنئ او يا مو ملگرې وي يا فکر کوئ چې د هغه سره به انصاف نشئ کولې نودده ليکلې کتاب بل چا ته د تبصرې لپاره ورکړئ.
۷. تاريخ، ساينس، هنر او هم دغسې په نورو علمي کتابونو د تبصرې نه وړاندې په هغه مضمون څه نا څه ځان خبرکړئ.
۸. د تبصرې په پاې کې ددې د پوښ، پاڼو شمير، بيه او د کتاب د موندلو درک معلومات ورکړئ.
دا مضمون پخوا
۶ مارچ ۲۰۱۳ م
په دغه پاڼه خپور شوی دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *