اراميک

دا د سامي ژبې يوه لهجه وه چې ترې نورې لوې ژبې جوړې شوې. سام د نوح پيغمبرزوې و. اراميک شاو خوا درې زره کاله پخوانۍ ژبه ده چې په منځني ختيځ کې د بيلا بيلو سلطنتونواود کاروبارلپاره کاريده. گومان کيږي چې عيسا پيغمبرپه دې ژبې خبرې کولې او لومړې انجيل هم په دې کې ليکل شوې و. خو د ارامي ژبې ډيرې څانگې وې او هغه چې د بيت المقدس او شاوخوا سيمو کې ويل کيده، له نورو يې توپيرلرلو. عربي او عبراني الفبا د ارامي ژبې پربنسټ وليکل شول. دا د اسيريايي خلکو ژبه وه چې يوه لهجه يې اوس هم په عراق کې ويل کيږي. دا ژبه په ختميدوده او ددې پخوانيو صحيفو ولوستونکو نه د گوتو په شمير کسان پاتې دي.

صفيه حليم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *