د بوډۍ ټال

rainbow
ځينې خلک ورته شنه زرغونه هم واي او د باران نه وروستو د اسمان په څنډو راښکاره شي. پخوانو خلک به وېل چې د کوم ځاې دا ختمېږي، هلته په زمکه کې سره زر وي.
يوه کيسه چې به يې راته په ماشومتوب کوله هغه دا چې په اسمان کې يوه بوډۍ ښځه او دا د هغې ټال دې چې پرې زانگي.
په ساينس کې د دې وضاحت ډېر په اسانو ټکو کېږي. کله چې د لمر وړانگې د زمکې د چاپېريال نه باران په څاڅکو کې په يو زاويه تېرېږي نو د څاڅکو رنگونه د يو ليندۍ په شکل کې ښکاره شي. د لمر په وړانگو جوړه دا لينده تل د لمر مخالف لوري ته جوړېږي. په دې کې اوو رنگونه وي چې سور رنگ يې بره خوا او شوخ کاسني رنگ يې دننه خوا ته ښکاري.
نور پينځه رنگونه يې په دې ترتيب وي، سور پسې نارنجي، ژيړ، زرغون، اسماني او ورپسې د نيل رنگ وي.
شنه زرغونه زيات وخت د باران نه وروستو په سترگو کېږي خو دا د ابشارو او د سمندر په لويو څپو هم جوړېدې شي. هلته ممکن دا د ليندۍ په شکل نه وي او يا بيا نيم ووسي.
بوډۍ ټال د لږ وخت وروستو د خپل يو سر نه په ورکېدو او ورو ورو په چاپېريال کې ورک شي.
صفيه حليم
د خپرېدو نېټه
۱۹ جولاي- ۲۰۱۳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *