پنجه

hamsaa

په زيارت کى د د دوو ستنو په منځ کى د سپينو جوړ د لاس په پينځوپرانستو گوتو د اسلام د پيغمبر، د هغه د څلورو خلفاو او د لور نومونه په ښاېسته رېحان ليک ليکل شوى و.  زيارت کوونکي کله چى د لوى دروازى نه را دننه شى نو دى نقرۍ لاس ته سرټيټ کړي.

د پنجې يا د لاس دا نښه څه وخت انسانانو د خپلې ژغورنې او د برکت لپاره غوره کړه، څوک ترې خبر نه دي.  تر ټولو زړه نښه څلويښت زره کاله پخوا نۍ ده چې د هسپانيې په سمڅو کې وموندل شول.  دا د افتونو نه د ژغورنى يوه نښه وه.

په مصر کى کې د فرعونانو د مقبرو په دېوالونو هم داسې لاسونه جوړشوي دي.

د يونان خلکو به د شرابو په جامونو او لوښو ددى لاس شتون سپيڅلى کارگڼلو.

د امريکې سرو پوستو پخپلو جامو ددى لاس انځور په رنگ جوړووچى خپل دښمن مات کړى.

هندوان دا د خپلې لوې اسطورې شيوا لاس گڼى اوپه گلونو يې نمانځي.

ښاي د لاس د گوتو په څير انساني عقيدې هم د يو بل سره تړلي دي.

 
دا مضمون په ۶ فروري ۲۰۱۳م کې په لومړي ځل دغه پاڼه خپور کړو.
صفيه حليم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *