کچکول

کچکول يا کشکول توری په پښتو کی اوس د خيرات غوښتنې

او په منفي مانا کاريږي. يو څوک چې له نورو تل د پيسو مرسته غواړي په اړه يې واي چې کشکول يې خلکو ته نيولي وي.

خو يو وخت کچکول د ملنگانو او درويشانو سره به و او خلکو به پکی ډوډۍ ايښودل ثواب گڼل. د کچکول سپيڅلتيا مونږ ته د بوداي دين نه راپاتې وه چې دوه نيم زره کاله پخوا يې د هند له ختيځ افغانستان سيمو ته کډه وکړه.

د لرگي جوړ د تورکچکول څو ډولونه دي چې ځينې به يې د اوسپنې يا برونزو زنخير پوری تړلې و. خواصل کچکول په طبعي شکل کی دسمندر اوبو کې موندل کيږي. دا د کوپری يو ډول ونه وي چې ميوه يې همدغه کچکول ته ورته وي. ممکن د سمندر په غاړه اوسيدونکو لرغونو انسانانو پکې خواړه ساتل. يو وخت به مساپرو په اوږد سفر ځانه سره ووړل خو شهرت ورته درويشانو اوراهبانو ورکړو.

کچکول په غاړه قلندر يم

فقر د يارد ديدن کړم بيرته راځمه

صفيه حليم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *